שבת דף צט עמוד א

ת"ר  חרוצים היו קרשים וחלולים היו האדנים..... ונראין קרסין בלולאות ככוכבים ברקיע

ת"ר:  יריעות התחתונות של תכלת ושל ארגמן ושל תולעת שני ושל שש, ועליונות של מעשה
עזים. וגדולה חכמה שנאמרה בעליונות יותר ממה שנאמרה בתחתונות, דאילו בתחתונות כתיב
^וכל אשה  חכמת לב  בידיה טוו,  ואילו בעליונות כתיב  ^וכל הנשים  אשר נשא לבן אותנה
בחכמה
 טוו את העזים


1*ותניא משום  ר' נחמיה:  שטוף בעזים, וטווי מן העזים:

2שתי גזוזטראות כו':

*אמר  רב  משום  רבי  חייא: עגלות תחתיהן וביניהן וצידיהן רה"ר

אמר  אביי  בין עגלה לעגלה כמלא ארך עגלה; וכמה ארך עגלה? ה' אמות.

3לָָ"לֹּ? בד' ופלגא סגי!

כי היכי דלא לידחקו קרשים

אמר רבא: צידי עגלה כמלא רחב עגלה. וכמה רחב עגלה? שתי אמות ומחצה.

4למה לי? באמתא ופלגא סגיא!

5כי היכי דלא לידדו קרשים.

אלא דקי"ל *דרך רה"ר שש עשרה אמה? אנן דגמרינן לה ממשכן דמשכן חמיסרי הואי!

6אמתא יתירא הואי דהוה קאי  בן לוי,  דכי משתלפי קרשים הוה נקיט להו:

מתני' חולית הבור והסלע שהן גבוהין עשרה ורחבן ארבעה- הנוטל מהן והנותן על גבן
חייב; פחות מכן- פטור:

גמ'  למה לי למיתני חולית הבור והסלע ליתני הבור והסלע

7 מסייע ליה   לרבי יוחנן  דאמר  ר' יוחנן  *בור וחוליתה מטרפין לעשרה

8 תניא נמי הכי:  בור ברה"ר עמוקה י' ורחבה ארבעה אין ממלאין הימנה.... אלא אם כן עשו
לה מחיצה גבוה י' טפחים ואין שותין הימנה בשבת אא"כ הכניס לה ראשו ורובו ובור
וחוליתה מצטרפין לעשר'

בעא מיניה   רב מרדכי  *מרבא: עָמוּד ברה"ר גבוה י' ורחב ד', ^וזרק ונח על גביו מהו?
מי אמרינן הרי עקירה באיסור הרי הנחה באיסור;  או דילמא  כיון דממקום פטור קאתיא,
לא.

א"ל, מתניתין היא! אתא שייליה  לרב  יוסף, א"ל מתניתין היא! אתא שייליה לאביי, א"ל
מתני' היא!

אמר להו: *כולכו ברוקא דהדדי תפיתו.

9א"ל ואת לא תסברא?  והתנן  הנוטל מהן ונותן על גבן חייב.

10א"ל דילמא מתני' במחט

מחט נמי א"א דלא מדליא פורתא

דאית ליה מורשא  א"נ  דרמיא בחריצה

אמר  רב  מישא: בעי  רבי  יוחנן: כותל ברה"ר גבוה י' ואינו רחב ארבע, ומוקף לכרמלית
ועשאו רה"י- וזרק ונח על גביו, מהו? מי אמרינן כיון דאינו רחב ד' מקום פטור הוא?
או דילמא  כיון דעשאו רה"י כמאן דמלי דמיא?

אמר  עולא  קל וחומר לאחרים עושה מחיצה לעצמו לא כ"ש!?

איתמר נמי:   א"ר   חייא בר אשי  אמר  רב  וכן  א"ר   יצחק   א"ר   יוחנן  כותל ברה"ר גבוה י'
ואינו רחב ארבע, ומוקף לכרמלית ועשאו רה"י- הזורק ונח על גביו חייב; לאחרים עושה
מחיצה לעצמו לא כ"ש.

בעי  רבי  יוחנן: בור תשעה, ועקר ממנו חוליא והשלימה לעשרה- מהו? עקירת חפץ ועשיית
מחיצה בהדי הדדי קאתו- ומיחייב; או לא מיחייב?

^ואם תימצי לומר  כיון דלא הוי מחיצה עשרה מעיקרא לא מיחייב: בור י' ונתן לתוכה
חוליא ומיעטה- מהו? הנחת חפץ וסילוק מחיצה בהדי הדדי קאתו- *מיחייב; או לא מיחייב?

11תיפשוט ליה מדידיה!  דתנן:  *הזורק ארבע אמות בכותל למעלה מעשרה טפחים כזורק באויר;
למטה מעשרה כזורק בארץ; והזורק בארץ ארבע אמות חייב.  *והוינן בה:   והא  לא נח! ואמר
רבי יוחנן  בדבילה שמינה שנינו. ואמאי?! הא קא ממעט מארבע אמות!!

12התם לא מבטל ליה, הכא מבטל ליה

13 בעי רבא:  זרק דף ונח על גבי יתידות- מהו?

מאי קמיבעיא ליה:"  הנחת חפץ ועשיית מחיצה בהדי הדדי קאתו?" היינו  דרבי  יוחנן!

כי קמיבעיא ליה לרבא? כגון דזרק דף  וחפץ  על גביו!  מאי  כיון דבהדי הדדי קאתו,  כהנחת
חפץ ועשיית מחיצה
 דמי;  או דילמא  כיון דלא אפשר דלא מידלא פורתא והדר נייח,  כעשיית
מחיצה והנחת חפץ
 דמי?

תיקו!

*אמר רבא:  פשיטא  לי מים על גבי מים היינו הנחתן; אגוז על גבי מים לאו..... היינו
הנחתן.

בעי רבא:  *אגוז בכלי, וכלי צף על גבי מים- מהו? מי אמרינן בתר אגוז אזלינן,  והא
נייח;  או דילמא  בתר כלי אזלינן,  והא  לא נייח?

תיקו

שמן על גבי יין, מחלוקת  ר' יוחנן בן נורי  ורבנן.  דתנן  *שמן שצף על גבי יין, ונגע
טבול יום בשמן לא פסל אלא שמן;  ר' יוחנן בן נורי  אומר: שניהם חיבור זה לזה


:הערות
1While still on the goats for better results
2From the Mishna: תלמוד בבלי מסכת שבת דף צו עמוד א משנה. הזורק מרשות היחיד לרשות הרבים, מרשות הרבים לרשות היחיד - חייב. מרשות היחיד לרשות היחיד ורשות הרבים באמצע, רבי עקיבא - מחייב, וחכמים פוטרין. כיצד: שתי גזוזטראות זו כנגד זו ברשות הרבים, המושיט והזורק מזו לזו - פטור. היו שתיהן בדיוטא אחת, המושיט - חייב, והזורק - פטור, שכך היתה עבודת הלויים: שתי עגלות זו אחר זו ברשות הרבים, מושיטין הקרשים מזו לזו, אבל לא זורקין.
3למה לי Either the'yr lying flat in which case we have 3*1.5 amot = 4.5 amot, or they are long on their sides in which case 4*1 amot = 4 plus some necessary space for the brichim. But 5 side boards won't fit in 5 amot
4Which would also satisfy one board on hits side (plus hinge) lais lengthwise, rather that crosswise
5רש"י מסכת שבת דף צט עמוד א שלא יהיו הקרשים המוטלים לאורכן על דופנותיה לרחבן מדדין ונוטין לכאן ולכאן, שאם מושבות הקרשים קצר, מתוך שהן ארוכות ויוצאות לחוץ הרבה - יכבד אחד מן הראשין כשהן מדדין בהליכתן ויפלו.
6One Amah for a Levi spotter
7רש"י מסכת שבת דף צט עמוד א מצטרפין לעשרה - לשויה הבור רשות היחיד, ואם הוציא מתוך אוגן חוליא - חייב. i.e. the walls of the חוליא add to the depth of the cistern; however, one who removes something from on top of the חוליא is patur
8רש"י מסכת שבת דף צט עמוד ב מחיצה עשרה - שיהא הממלא עומד לפנים מן המחיצה וממלא
9The mishna must be talking about throwing as well, otherwise the question is not answered from the minsha
10So it never gets into the makom petur
11Therfore, even though the width of the stuc figs reduces the trowing distance to < 4 Amot, we still consider it thrown the full distance and the person is chayiv. So even though the person filled up the pit by a tephah, reducing ther pit to < 9 tefachim, the person should still be chayyav
12Since he abandaons the pit in the dirst, it can be considered part of the width. But in the case of the figs, he'll take the figs away, and therefore on conot consider the width of the figs remducing from the thrown distance
13רש"י מסכת שבת דף צט עמוד ב על גבי יתידות - דקות, שהיו גבוהות עשרה ואין רחבות ארבעה, ודף זה רחב ארבעה - עשאו רשות היחיד. Instant reshut hayahid!