שבת דף פה עמוד א

1מתני'  *מנין  לערוגה שהיא ששה על ששה טפחים שזורעין בתוכה חמשה זרעונין
*ד' על ד' רוחות הערוגה ואחת באמצע?  שנא'"   ^כי כארץ תוציא צמחה וכגנה
זרועיה  תצמיח";
  זרעה  לא נאמר אלא  זרועיה:

גמ'   מאי משמע?

אמר  רב יהודה:"  כי כארץ תוציא צמחה", תוציא חד; צמחה חד; הרי תרי.
זרועיה תרי; הא ארבע. תצמיח חד; הא חמשה.

וקים להו לרבנן  דחמשא בשיתא לא ינקי מהדדי

2ומנלן דהא דקים להו לרבנן (דחמשא בשיתא) מילתא היא?

דא"ר   חייא בר אבא   א"ר   יוחנן   מאי דכתיב"  ^לא תסיג גבול רעך [אשר גבלו
ראשונים]"? גבול שגבלו ראשונים לא תסיג.  מאי  גבלו ראשונים? אמר  רבי
שמואל בר נחמני
 אמר  רבי  *יונתן: (מאי)  דכתיב"  ^אלה בני שעיר החורי יושבי
הארץ"?  אטו  כולי עלמא יושבי רקיע נינהו?! אלא שהיו בקיאין בישובה של
ארץ, שהיו אומרים מלא קנה זה לזית, מלא קנה זה לגפנים, מלא קנה זה
לתאנים."

וחורי"? שמריחים  את הארץ."  וחוי"?  אמר  רב פפא:  שהיו טועמין את הארץ
כחויא.   רב אחא בר יעקב  אמר: חורי שנעשו בני חורין מנכסיהן.

3אמר  רב אסי:  ערוגה תוכה ו', חוץ מגבוליה.

תניא נמי הכי:  ערוגה תוכה ששה.

4גבוליה בכמה?

*כדתנן-  רבי יהודה  אומר: רוחב כמלא רוחב פרסה.

א"ר   זירא,  ואיתימא  רבי חנינא בר פפא:   מ"ט   דר' יהודה?   דכתיב"  ^והשקית
ברגלך כגן הירק"; מה רגל טפח, אף גבול נמי טפח.

5אמר  רב:  ערוגה בחורבה שנינו!

6והאיכא מקום קרנות!

7אמרי בי  רב  משמיה  דרב:  בממלא את הקרנות

8וליזרע מאבראי ולא לימלי מגואי!

גזירה שמא ימלא את הקרנות.

9ולא יהא אלא ראש תור ירק! מי לא תנן: *היה  ראש תור  ירק נכנס לתוך שדה
אחר מותר. מפני שנראה סוף שדה

אין  ראש תור  בערוגה.

10 ושמואל  אמר ערוגה בין הערוגות שנינו.

והא  קא מיתערבי בהדדי

11בנוטה שורה לכאן ושורה לכאן

אמר  עולא:  בעו במערבא- הפקיע תלם אחד על פני כולה,  מהו?

אמר  רב ששת:  בא ערבוב וביטל את השורה

12 רב  אסי  אמר אין עירובו *מבטל את השורה

איתיביה   רבינא   לרב  אשי:  *הנוטע שתי שורות של קישואין, שתי שורות של
דילועין, שתי שורות של פול המצרי- מותר; שורה אחת של קישואין, ושורה אחת
של דילועין, ושורה אחת של פול המצרי- אסור.

13 שאני הכא  דאיכא *שראכא

אמר  רב כהנא  אמר  רבי יוחנן:  הרוצה למלאות כל גינתו ירק עושה ערוגה ששה
על ששה ועוגל בה חמשה וממלא קרנותיה כל מה שירצה

14 והא  איכא דביני וביני!?

אמרי דבי  רבי ינאי  במחריב בין הביניים

רב אשי  אמר אם היו זרועין שתי זורען ערב ערב זורען שתי

15 איתיביה   רבינא   לרב אשי:"  *עבודת ירק בירק אחר ששה טפחים, ורואין אותם
כטבלא  מרובעת."  כטבלא  הוא דשרי, הא לאו הכי- אסור

התם לאקולי בה קולא אחרינא, להתיר ראש תור היוצא הימנה:


:הערות
1רש"י מסכת שבת דף פד עמוד ב ובגמרא מפרש היכי משמע חמשה זרעונים בששה טפחים from this pasuk and "זרועיה"
2How do the know the detailsof themeasurements of the verse doesn't state them specifically?
3Don['t count the tefah walkway in the 6x6 or there will only be 2 tefachim between the center seed and the border plants
4How big must the boarders of an aruga be to qualify as an official planting area (fot the rules to be descibed in page 85b)?
5But the mishna didn't take into account surrounding plantations. (Which apparently are not plantable in this way)
6Not true, objects the gemara. If the boarders are only planted to half their lengths, there is a diaganol of > 2 tefahim between the seeds on the border of one plantations and the seeds on the border of the opposite boader of another plantation.
7Maybe, but Rav understands the mishna talking about fully panted boarders. So his question remains.
8Why can't the mishna be referring to A) there are no surrounding fields, and B) when there are surroundeing fields, the corners should be left empty
9What's wrong with filling up the borders. It's only a stray penatration that we're worried about, an that is mutar
10Shmuel disagrees with Rav's "lonely plantation" theory.
11So don't fill in all of the border, and stagger them. And the Gezeira "maybe the corners will get filled..." is rejected.
12Rav Assi is probably Rav Ashi of the next question. So Rashi
13"הכא" must mean, unusually, the external mishna.
14So how could you say "כל מה שירצה"?
15If the circle are N-S, make the borders E-W; or vice versa