שבת דף קיג עמוד א

מתני': *קושרין דלי בפסקיא אבל לא בחבל;  רבי יהודה  מתיר. כלל אמר  רבי יהודה  כל קשר
שאינו של קיימא אין חייבין עליו:

גמ'  חבל דמאי? אי לימא  חבל דעלמא,   רבי יהודה  מתיר?! קשר של קיימא הוא! אלא  חבל
דגרדי.


למימרא  דרבנן סברי גזרינן" חבל דגרדי  אטו  חבל דעלמא",  ורבי יהודה  סבר" לא גזרינן".
ורמינהו:"  *חבל דלי שנפסק לא יהא קושרו אלא עונבו;  *ורבי יהודה  אומר כורך עליו
פונדא או פסקיא, ובלבד שלא יענבנו."  קשיא  דר'  יהודה   אדרבי יהודה,   קשיא דרבנן
אדרבנן!

דרבנן אדרבנן  לא קשיא-  חבל בחבל מיחלף, עניבה בקשירה לא מיחלפא.

דר' יהודה   אדרבי יהודה   לא קשיא-  התם לא משום דמיחלפא עניבה בקשירה, אלא עניבה גופה
קשירה היא!

א"ר   אבא  *אמר  רב חייא בר אשי  אמר  רב:  מביא אדם חבל מתוך ביתו וקושרו בפרה ובאיבוס.

איתיביה   רבי אחא אריכא--  דהוא  רבי אחא בר פפא--   לרבי אבא:  חבל שבאיבוס קושרו בפרה,
ושבפרה קושרו באיבוס, ובלבד שלא יביא חבל מתוך ביתו ויקשור בפרה ובאיבוס.

התם חבל דעלמא, הכא חבל דגרדי.

אמר  רב יהודה  אמר  שמואל:  *כלי קיואי מותר לטלטלן בשבת.

בעו מיניה   מרב יהודה:  כובד העליון וכובד התחתון  מהו?

*אין ולאו ורפיא בידיה   איתמר.

אמר  רב נחמן  אמר  שמואל:  כלי קיואי מותר לטלטלן בשבת אפילו כובד העליון וכובד
התחתון, אבל לא את העמודים.

א"ל  רבא   לרב נחמן   מאי שנא  עמודים דלא?  אילימא  דקעביד גומות גומות, ממילא קא הויין!
דתנן"  *הטומן לפת וצנונות תחת הגפן אם מקצת עליו מגולין אינו חושש לא משום כלאים
ולא משום שביעית ולא משום מעשר, וניטלין בשבת"

בשדה לא אתי לאשוויי גומות, הכא בבית אתי לאשוויי גומות.

בעא מיניה   ר' יוחנן   מרבי יהודה  בר ליואי: כלי קיואי כגון כובד העליון וכובד התחתון
מהו  לטלטלן בשבת?

1אמר ליה: אין מטלטלין. מה טעם? לפי שאין ניטלין:

מתני' מקפלין את הכלים אפילו ארבעה וחמשה פעמים; ומציעין את המטות מלילי שבת לשבת,
אבל לא משבת למוצאי שבת.

רבי ישמעאל  אומר: מקפלין את הכלים, ומציעין את המטות מיום הכיפורים לשבת; *וחלבי
שבת קריבין ביום הכיפורים, אבל לא של יוה"כ בשבת.

ר"ע  אומר: לא של שבת קריבין ביום הכיפורים ולא של יום הכיפורים קריבין בשבת:

גמ'  אמרי דבי  רבי ינאי   לא שנו אלא  באדם אחד, אבל בשני בני אדם לא. ובאדם אחד נמי
לא אמרן אלא  בחדשים, אבל בישנים לא. וחדשים נמי  לא אמרן אלא  בלבנים, אבל בצבועים
לא.  ולא אמרן אלא  שאין לו להחליף, אבל יש לו להחליף לא.

*תנא של בית  רבן גמליאל  לא היו מקפלים כלי לבן שלהן מפני שהיה להן להחליף.

אמר  רב הונא  אם יש לו להחליף יחליף, ואם אין לו להחליף ישלשל בבגדיו.

מתקיף  לה  רב ספרא:   והא  מיתחזי כרמות רוחא!

כיון דכל יומא לא קעביד, והאידנא הוא דקא עביד, לא מיתחזי כרמות רוחא.

°וכבדתו מעשות דרכיך:

וכבדתו-  שלא יהא מלבושך של שבת כמלבושך של חול.  וכי הא   *דרבי יוחנן  קרי למאניה
מכבדותי

מעשות דרכיך-  שלא יהא הילוכך של שבת כהילוכך של חול.

2 ממצוא חפצך-  *חפציך אסורין, חפצי שמים מותרין.

ודבר דבר-----  שלא יהא דבורך של שבת כדבורך של חול; *דבור אסור הרהור מותר.

בשלמא  כולהו, לחיי! אלא  שלא יהא הילוכך של שבת כהילוכך של חול   מאי היא?

כי הא  דאמר  רב הונא  אמר  רב,  ואמרי ליה אמר  ר' אבא  אמר  רב הונא:  היה מהלך בשבת ופגע
באמת המים; אם יכול להניח את רגלו ראשונה קודם שתעקר שניה- מותר; ואם לאו- אסור.

מתקיף  לה  רבא:  היכי ליעביד?

ליקף

קמפיש בהילוכא!

ליעבר

זימנין דמיתווסן מאני מיא, ואתי לידי סחיטה!

3אלא בהא: כיון דלא אפשר, שפיר דמי!

4אלא כדבעא מיניה ר'  מר' ישמעאל בר' יוסי:   מהו  לפסוע פסיעה גסה בשבת? א"ל וכי בחול
מי הותרה? שאני אומר *פסיעה גסה נוטלת *אחד מחמש מאות ממאור עיניו של אדם, ומהדר
ליה בקידושא דבי שמשי.

בעא מיניה  ר'  מר' ישמעאל בר' יוסי:   מהו  לאכול אדמה בשבת?

א"ל וכי בחול מי הותרה, שאני אומר אף בחול אסור מפני שהוא מלקה!

*אמר  ר' אמי  כל האוכל מעפרה של בבל כאילו אוכל מבשר אבותיו;

וי"א כאילו אוכל שקצים ורמשים,  דכתיב   °וימח את כל היקום וגו';

אמר  ריש לקיש  *למה נקרא שמה  שנער?  שכל מתי מבול ננערו לשם.

א"ר   יוחנן:  למה נקרא שמה  מצולה?  שכל *מתי מבול נצטללו לשם.

[וי"א כאילו אוכל] שקצים ורמשים  והא  ודאי איתמחויי איתמחו!

אמרי כיון דמלקי גזרו ביה רבנן, דהא ההוא גברא דאכל *גרגישתא ואכל תחלי וקדחו ליה
תחליה בלביה ומית.

°ורחצת וסכת ושמת שמלותיך:   א"ר   אלעזר  אלו בגדים של שבת

°תן לחכם ויחכם:  עוד אמר  רבי אלעזר  זו רות המואביה  ושמואל  הרמתי; רות דאילו נעמי
קאמרה לה  ורחצת וסכת ושמת שמלותיך עליך וירדת הגורן  ואילו בדידה כתיב  ותרד הגורן
והדר  ותעש ככל אשר צותה חמותה.   שמואל  דאילו עלי קאמר ליה  °שכב והיה אם יקרא אליך
ואמרת דבר ה' כי שומע עבדך
 ואילו בדידי' כתיב ביה  ויבא ה' ויתיצב ויקרא כפעם בפעם
שמואל   שמואל  ויאמר  שמואל  דבר כי שומע עבדך
 ולא אמר  דבר ה'

°ותלך ותבא ותלקט בשדה:  אמר  רבי אלעזר  שהלכה ובאת הלכה ובאת עד שמצאה בני אדם
המהוגנין לילך עמהם

°ויאמר בועז לנערו הנצב על הקוצרים למי הנערה הזאת:  וכי דרכו של בועז לשאול בנערה?
אמר  ר' אלעזר  דבר  חכמה  ראה בה- שני שבלין לקטה שלשה שבלין אינה לקטה! במתניתא תנא
דבר  צניעות  ראה בה- עומדות מעומד נופלות מיושב

°וכה תדבקין עם נערותי:  וכי דרכו של בועז לדבק עם הנשים?  א"ר   אלעזר  כיון דחזא
°ותשק ערפה לחמותה ורות דבקה בה,  אמר" שרי לאידבוקי בה"

°ויאמר לה בועז לעת האוכל גשי  הלום:   א"ר   אלעזר  רמז רמז לה: עתידה מלכות בית דוד
לצאת ממך,  דכתיב  ביה  הלום   שנאמר   °ויבא המלך דוד וישב לפני ה' ויאמר מי אנכי אדני
ה' ומי ביתי כי הביאתני עד  הלום

°וטבלת פתך בחומץ:   א"ר   אלעזר  מכאן שהחומץ יפה לשרב.

ר' שמואל בר נחמני  אמר: רמז רמז לה עתיד בן לצאת ממך שמעשיו קשין כחמץ. ומנו?
מנשה.

°ותשב מצד הקוצרים:   א"ר   אלעזר   מצד  הקוצרים ולא  בתוך  הקוצרים- רמז רמז לה שעתידה
מלכות בית דוד שתתחלק

°ויצבט לה קלי ותאכל:  אמר  רבי אלעזר   ותאכל  בימי דוד,  ותשבע  בימי שלמה,  ותותר  בימי
חזקיה.   ואיכא דאמרי   ותאכל  בימי דוד ובימי שלמה,  ותשבע  בימי  חזקיה,   ותותר  בימי  רבי,
*דאמר מר אהוריריה דרבי הוה עתיר  משבור מלכא;

במתניתא תנא  ותאכל  בעולם הזה  ותשבע  לימות המשיח  ותותר  לעתיד לבא:

°ותחת כבודו יקד יקוד כיקוד אש:   *א"ר   יוחנן  ותחת כבודו ולא כבודו ממש,  *ר' יוחנן
לטעמיה   דר' יוחנן  קרי למאניה מכבדותי.  ר"א  אומר *ותחת כבודו תחת כבודו ממש.  ר'
שמואל בר נחמני
 אמר תחת כבודו כשריפת בני אהרן *מה להלן שריפת נשמה וגוף קיים אף
כאן שריפת נשמה וגוף קיים.

א"ר   אחא  בר אבא אמר  רבי יוחנן-----  מניין לשנוי בגדים מן התורה  שנא'  °ופשט את
בגדיו ולבש בגדים אחרים. *ותנא דבי  רבי ישמעאל  לימדך תורה דרך ארץ בגדים שבישל בהן
קדירה לרבו אל ימזוג בהן כוס לרבו

*אמר  רבי חייא בר אבא  אמר  רבי יוחנן  גנאי הוא לת"ח שיצא במנעלים המטולאים לשוק  והא
רבי אחא  בר  חנינא  נפיק אמר  רבי אחא  בריה  דרב נחמן  בטלאי על גב טלאי  ואמר   רבי חייא
בר אבא
 אמר  ר' יוחנן  כל תלמיד חכם שנמצא רבב על בגדו חייב מיתה  שנאמר  °כל משנאי
אהבו מות *אל תקרי משנאי אלא משניאי  רבינא  אמר רבד  איתמר   ולא פליגי  הא בגלימא הא
בלבושא  ואמר   רבי חייא בר אבא  אמר  ר' יוחנן   מאי דכתיב  °כאשר הלך עבדי ישעיהו *ערום
ויחף ערום בבגדים בלואים ויחף במנעלים המטולאים


:הערות
1Since they are too heavy, they are muktzah for their only function as part of the loom
2Travel to do mitzvot or make shiduhim
3yOU CAN CROSS IF YOU NEED TO, AND THE ORIGINAL ASSUMPTION IS WRONG
4This doewsn't entirely answer the problem, since its assur on shabbat and hol; but on Shabbat, its apparentlyt assur for both health and rest reasons.