שבת דף ח עמוד א

גופא:  אמר  רב חסדא  נעץ קנה ברשות היחיד וזרק ונח על
גביו אפי' גבוה מאה אמה חייב מפני שרה"י עולה עד
לרקיע

1לימא  רב חסדא  דאמר  כרבי.   דתניא:"  *זרק ונח ע"ג זיז
כ"ש ר' מחייב וחכמים פוטרים" (אלמא לא בעינן מקום
ד' על ד')

*אמר  אביי  ברה"י  דכ"ע לא פליגי   כדרב חסדא.  אלא הכא
באילן העומד ברה"י ונופו נוטה לרה"ר וזרק ונח
אנופו. דרבי סבר אמרי' *שדי נופו בתר עיקרו, ורבנן
סברי לא אמרי' שדי נופו בתר עיקרו:

2אמר  אביי  זרק כוורת לרה"ר גבוהה י' ואינה רחבה ו'
חייב, רחבה ו' פטור.

3 רבא  אמר אפי' אינה רחבה ו' פטור!  מ"ט  אי אפשר
לקרומיות של קנה שלא יעלו למעלה מעשרה.

4כפאה על פיה-- שבעה ומשהו חייב; שבעה ומחצה פטור.

5 רב אשי  אמר אפי' שבעה ומחצה חייב  מ"ט  מחיצות לתוכן
עשויות:

*אמר  עולא  עמוד תשעה ברה"ר ורבים מכתפין עליו וזרק
ונח על גביו, חייב.  מ"ט?  פחות משלשה מדרס דרסי ליה
רבים, משלשה ועד תשעה לא מדרס דרסי ליה ולא כתופי
מכתפי, תשעה ודאי מכתפין עילויה.

א"ל  אביי   לרב יוסף  גומא  מאי?

אמר ליה וכן בגומא

רבא  אמר: בגומא לא.  מ"ט?  תשמיש על ידי הדחק לא שמיה
תשמיש

איתיביה   רב אדא בר מתנא   לרבא:"  היתה קופתו מונחת
ברה"ר גבוהה עשרה ורחבה ד' אין מטלטלין לא מתוכה
לרה"ר ולא מרשות הרבים לתוכה; פחות מכן מטלטלין.
וכן בגומא."  מאי לאו  אסיפא!

6לא ארישא

איתיביה:"  נתכוון לשבות ברה"ר והניח עירובו בבור
למעלה מי' טפחים עירובו עירוב, למטה מי' טפחים אין
עירובו עירוב."  היכי דמי?   אילימא  בבור דאית ביה
עשרה, ולמעלה דדלאי ואותביה ולמטה דתתאי ואותביה,
מה לי למעלה ומה לי למטה? הוא במקום אחד ועירובו
במקום אחר הוא!? אלא לאו בבור דלית ביה עשרה, וקתני
עירובו עירוב;  אלמא  תשמיש על ידי הדחק שמיה תשמיש!

זמנין משני ליה: הוא ועירובו בכרמלית!  ואמאי  קרי לה
רה"ר? לפי שאינה רשות היחיד.

וזמנין משני ליה: הוא ברה"ר ועירובו בכרמלית!  ורבי
היא; *דאמר: כל דבר שהוא משום שבות לא גזרו עליו
בין השמשות.

ולא תימא דחויי קא מדחינא לך, אלא  דוקא  קאמינא לך
*דתנן:  אם היה רקק מים ורשות הרבים מהלכת בו, הזורק
לתוכה ד' אמות חייב. וכמה הוא רקק מים? פחות מי'
טפחים. ורקק מים שרה"ר מהלכת בו הזורק לתוכו ד'
אמות חייב."  בשלמא   רקק   רקק  תרי זימני: חד בימות
החמה, וחד בימות הגשמים.  וצריכא!  דאי אשמעינן בימות
החמה דעבידי אינשי לקרורי נפשיהו, אבל בימות הגשמים
אימא לא. ואי אשמעינן בימות הגשמים אגב דמטניף מקרי
ונחית, אבל בימות החמה  לא; צריכא!  אלא  הילוך  תרי
זימני למה לי? אלא לאו  ש"מ  הילוך על ידי הדחק שמיה
הילוך; תשמיש על ידי הדחק לא שמיה תשמיש,  ש"מ!

אמר  רב יהודה  האי זירזא דקני רמא וזקפיה רמא וזקפיה
לא מיחייב עד דעקר ליה

אמר מר  *אדם עומד על האסקופה נוטל מבעה"ב ונותן לו
נוטל מעני ונותן לו

האי אסקופה  מאי?   אילימא  *אסקופת רה"ר, נוטל מבעל
הבית הא מפיק מרה"י לרה"ר! ואלא אסקופת רה"י, נוטל
מן העני הא קא מעייל מרה"ר לרה"י!

אלא אסקופת כרמלית נוטל ונותן לכתחילה

סוף סוף  איסורא מיהא איתא

אלא אסקופה מקום פטור בעלמא הוא, כגון דלית ביה ד'
על ד'.

7 וכי הא  *דכי אתא  רב דימי  אמר  רבי  יוחנן מקום שאין
בו ד' על ד' טפחים מותר לבני רשות היחיד ולבני רשות
הרבים לכתף עליו ובלבד שלא יחליפו

אמר מר:  ובלבד שלא יטול מבעל הבית ונותן לעני מעני
ונותן לבעל הבית. ואם נטל ונתן שלשתן פטורין.

לימא תיהוי תיובתא   דרבא;  *דאמר  רבא  המעביר חפץ
מתחילת ד' לסוף ד' ברשות הרבים אע"פ שהעבירו דרך
עליו חייב

8התם לא נח הכא נח:


:הערות
1The assuption is that it was thrown from a public place to a private place
2A round shaped basked, like a beehive. The diameter of 6 garuntees a 4 tefachim by 4 tefachim area, making it its own reshut.
3Part of it is above the 10 tephachim, and therefore in a makom petur. That drags along the rest of it, even thouh the rest of it is providin the makim petur
4Since it landed on its mout, there are no sticky out thing, and nothin resting in the makom petur area, so withut the 4x4 its not its own reshut, and the whole thing is asur Since before this hits the round, when its 3 tephahim hih, it's considered a levud. Therfore since its 7 12 T, 1/2 was above the makom petur boundry of 10 T
5The walls cannot be considered making a makom petur since they are used to hold thins
6A guma >=10 is considered a private place; less is considered petur, not part of the Reshut Harabim
7Yahalifu means: as long as it's not used as a trick for transfer, i.e. Private to peture and then petur to public
8In ava's case, it never hit the ground, so the Makom petur is inconsequentian, and does not protect from the issur