ברכות דף כא עמוד ב

מתני' בעל קרי מהרהר בלבו ואינו מברך לא לפניה ולא
לאחריה ועל המזון מברך לאחריו ואינו מברך לפניו

רבי יהודה  אומר מברך לפניהם ולאחריהם:

תנן: זב שראה קרי ונדה שפלטה שכבת זרע המשמשת וראתה
*דם צריכין טבילה  ורבי יהודה  פוטר עד כאן לא פטר
רבי יהודה  אלא בזב שראה קרי דמעיקרא לאו בר טבילה
הוא אבל בעל קרי גרידא מחייב
וכי תימא  ה"ה דאפילו בעל קרי גרידא נמי פטר  רבי
יהודה
 והאי דקא מפלגי בזב שראה קרי להודיעך כחן
דרבנן
אימא סיפא  המשמשת וראתה *דם צריכה טבילה למאן קתני
לה?  אילימא  לרבנן  פשיטא  השתא ומה זב שראה קרי
דמעיקרא לאו בר טבילה הוא מחייבי רבנן המשמשת וראתה
*דם דמעיקרא בת טבילה היא לא כל שכן!?
אלא לאו  ר' יהודה  היא  ודוקא  קתני לה משמשת וראתה
נדה אינה צריכה טבילה, אבל בעל קרי גרידא מחייב!

לא תימא מברך אלא מהרהר

ומי אית ליה  לרבי יהודה  הרהור?  והתניא:"  בעל קרי
שאין לו מים לטבול קורא קריאת שמע ואינו מברך לא
לפניה ולא לאחריה ואוכל פתו ומברך לאחריה ואינו
מברך לפניה אבל מהרהר בלבו ואינו מוציא בשפתיו דברי
רבי  מאיר,  רבי יהודה  אומר בין כך ובין כך  מוציא
בשפתיו."


אמר  רב נחמן בר יצחק  עשאן  ר' יהודה  כהלכות דרך ארץ
דתניא*   °והודעתם לבניך ולבני בניך  וכתיב בתריה  יום
אשר עמדת לפני ה' אלהיך בחורב.
 מה להלן באימה
וביראה וברתת ובזיע, אף כאן באימה וביראה וברתת
ובזיע

מכאן אמרו *הזבים והמצרעים ובאין על נדות מותרים
לקרות בתורה ובנביאים ובכתובים לשנות במשנה וגמרא
ובהלכות ובאגדות, אבל בעלי קריין אסורים

רבי  יוסי אומר שונה הוא ברגיליות ובלבד שלא *יציע
את המשנה

רבי  יונתן בן יוסף אומר מציע הוא את המשנה ואינו
מציע את הגמרא

1 רבי נתן  בן *אבישלום אומר אף מציע את הגמרא ובלבד
שלא יאמר אזכרות שבו

רבי  יוחנן הסנדלר תלמידו של  רבי  עקיבא משום  ר"ע
אומר לא יכנס  למדרש  כל עיקר.  ואמרי לה  לא יכנס  לבית
המדרש
 כל עיקר

ר' יהודה  אומר שונה הוא בהלכות דרך ארץ
מעשה  ברבי יהודה  שראה קרי והיה מהלך על גב הנהר.
אמרו לו תלמידיו:" רבינו שנה לנו פרק אחד בהלכות
דרך ארץ". ירד וטבל ושנה להם. אמרו לו:" לא כך
למדתנו רבינו, שונה הוא בהלכות דרך ארץ". אמר להם:"
אע"פ שמיקל אני על אחרים מחמיר אני על עצמי:"

תניא  ר' יהודה בן בתירא  היה אומר *אין דברי תורה
מקבלין טומאה
מעשה בתלמיד אחד שהיה מגמגם למעלה  מרבי יהודה  בן
בתירא. אמר ליה:" בני, פתח פיך ויאירו דבריך; שאין
דברי תורה מקבלין טומאה!  שנאמר   °הלא כה דברי כאש
נאם ה'.
 מה אש אינו מקבל טומאה, אף דברי תורה אינן
מקבלין טומאה.

אמר מר  מציע את המשנה ואינו מציע את הגמרא  מסייע
ליה
  לרבי  אלעאי דאמר   רבי  אלעאי אמר  ר' אחא בר יעקב
משום רבינו הלכה מציע את המשנה ואינו מציע את הגמרא

כתנאי:"  מציע את המשנה ואינו מציע את הגמרא" דברי
רבי  מאיר.  רבי  יהודה בן גמליאל אומר משום  רבי  חנינא
בן גמליאל:" זה וזה אסור".  ואמרי לה:"  זה וזה מותר"

מ"ד זה וזה אסור  כרבי  יוחנן הסנדלר

מ"ד זה וזה מותר  כרבי  יהודה בן בתירא

*אמר  רב נחמן בר יצחק  נהוג עלמא כהני תלת סבי:  כרבי
אלעאי בראשית הגז,  כרבי  יאשיה בכלאים,  כרבי  יהודה
בן בתירא בד"ת.
כרבי  אלעאי בראשית הגז  דתניא   *רבי  אלעאי אומר ראשית
הגז אינו נוהג אלא בארץ
כרבי  יאשיה בכלאים כדכתיב °(כרמך) לא תזרע [כרמך]
כלאים  *רבי  יאשיה אומר לעולם *אינו חייב עד שיזרע
חטה ושעורה וחרצן במפולת יד
כרבי  יהודה בן בתירא בדברי תורה  דתניא   רבי  יהודה בן
בתירא אומר אין דברי תורה מקבלין טומאה

כי אתא  זעירי  אמר:" בטלוה  לטבילותא",   ואמרי לה:"
בטלוה  לנטילותא"  מאן דאמר בטלוה לטבילותא  כרבי
יהודה בן בתירא מאן דאמר בטלוה לנטילותא כי הא  *דרב
חסדא
 לייט אמאן דמהדר אמיא בעידן צלותא:

תנו רבנן:  בעל קרי שנתנו עליו תשעה קבין מים טהור
נחום איש גם זו לחשה  לרבי  עקיבא  ורבי  עקיבא לחשה
לבן עזאי   ובן עזאי  יצא ושנאה לתלמידיו בשוק

פליגי בה תרי אמוראי במערבא  רבי  יוסי בר אבין  ורבי
יוסי בר זבידא, חד תני  שנאה  וחד תני  לחשה.  מאן דתני
שנאה משום בטול תורה ומשום בטול פריה ורביה ומאן
דתני לחשה שלא יהו תלמידי חכמים מצויים אצל נשותיהם
כתרנגולים

אמר  רבי ינאי  שמעתי שמקילין בה ושמעתי שמחמירין בה
וכל המחמיר בה על עצמו מאריכין לו ימיו ושנותיו

אמר  ריב"ל  מה טיבן של טובלי שחרין

מה טיבן?!  הא איהו דאמר  בעל קרי אסור בדברי תורה

הכי קאמר  מה טיבן בארבעים סאה אפשר בתשעה קבין מה
טיבן בטבילה אפשר בנתינה

אמר  רבי  חנינא גדר גדול גדרו בה  דתניא:  מעשה באחד
שתבע אשה לדבר עבירה. אמרה לו:" ריקא יש לך ארבעים
סאה שאתה טובל בהן?" מיד פירש!

אמר להו  רב הונא  לרבנן רבותי מפני מה אתם מזלזלין
בטבילה זו? אי משום צינה אפשר במרחצאות!

אמר ליה  רב חסדא  *וכי יש טבילה בחמין

אמר ליה  רב אדא בר אהבה  קאי כוותך

רבי  זירא הוה יתיב באגנא דמיא בי מסותא. אמר ליה
לשמעיה:" זיל ואייתי לי תשעה קבין ושדי עלואי"

אמר ליה  רבי  חייא בר אבא:" למה ליה למר כולי האי
והא  יתיב בגווייהו"

אמר ליה: כארבעים סאה; מה ארבעים סאה בטבילה ולא
בנתינה, אף תשעה קבין בנתינה ולא בטבילה!

רב נחמן  תקן חצבא בת תשעה קבין, כי אתא  רב דימי  אמר
רבי  עקיבא  ורבי יהודה  גלוסטרא אמרו  לא שנו אלא
לחולה לאונסו! אבל לחולה המרגיל: ארבעים סאה. אמר
רב יוסף  אתבר חצביה דרב נחמן!!

כי אתא  רבין  אמר *באושא הוה עובדא בקילעא דרב
אושעיא  אתו ושאלו  לרב  אסי אמר להו  לא שנו אלא  לחולה
המרגיל אבל לחולה לאונסו פטור מכלום

א"ר   יוסף  אצטמיד חצביה  דרב נחמן

מכדי  כולהו אמוראי ותנאי בדעזרא קמיפלגי ונחזי עזרא
היכי תקן

אמר  אביי  עזרא תקן  לבריא המרגיל מ' סאה   ובריא
לאונסו ט' קבין.
 ואתו אמוראי ופליגי בחולה: מר סבר
חולה המרגיל כבריא המרגיל, וחולה לאונסו כבריא
לאונסו. ומר סבר חולה המרגיל כבריא לאונסו, וחולה
לאונסו פטור מכלום.

אמר רבא:" נהי דתקן עזרא טבילה נתינה מי תקן?  והאמר
מר עזרא: תקן טבילה לבעלי קריין"

אלא אמר  רבא:" *עזרא תקן טבילה לבריא המרגיל מ'
סאה. ואתו רבנן והתקינו לבריא לאונסו ט' קבין. ואתו
אמוראי וקא מיפלגי בחולה: מר סבר חולה המרגיל כבריא
המרגיל וחולה לאונסו כבריא לאונסו, ומר סבר לבריא
המרגיל מ' סאה וחולה המרגיל כבריא לאונסו ט' קבין
אבל לחולה לאונסו פטור מכלום.

2אמר  רבא  הלכתא בריא המרגיל וחולה המרגיל ארבעים סאה
ובריא לאונסו תשעה קבין אבל לחולה לאונסו פטור
מכלום:

*ת"ר  בעל קרי שנתנו עליו ט' קבין מים טהור בד"א
לעצמו אבל לאחרים ארבעים סאה

ר יהודה אומר מ' סאה מכל מקום

ר' יוחנן   וריב"ל   ור"א   ור' יוסי  בר' חנינא חד מהאי
זוגא וחד מהאי זוגא ארישא
חד אמר הא דאמרת במה דברים אמורים לעצמו אבל לאחרים
מ' סאה  לא שנו אלא  לחולה המרגיל אבל לחולה לאונסו
ט' קבין
וחד אמר כל לאחרים אפילו חולה לאונסו עד דאיכא מ'
סאה

וחד מהאי זוגא וחד מהאי זוגא אסיפא
חד אמר הא דאמר  רבי יהודה  מ' סאה מכל מקום  לא שנו
אלא
 בקרקע אבל בכלים לא
וחד אמר אפי' בכלים נמי

בשלמא  למ"ד אפי' בכלים היינו דקתני:  ר' יהודה  אומר
מ' סאה מכל מקום! אלא למ"ד בקרקע אין בכלים לא מכל
מקום לאתויי מאי?

לאתויי מים שאובין

רב פפא,  ורב הונא  בריה דרב יהושע,  ורבא  (ברבי) בר
שמואל  כריכו ריפתא בהדי הדדי
א"ל  רב פפא  הבו לי לדידי לברוך דנפול עילואי ט'
קבין
אמר להו  רבא  (ברבי) [בר]  שמואל  תנינא במה דברים
אמורים לעצמו אבל לאחרים מ' סאה אלא הבו לי לדידי
לברוך דנפול עילואי ארבעים סאה
אמר להו  רב הונא  הבו לי לדידי לברוך דליכא עילואי
לא האי ולא האי

רב חמא טביל במעלי יומא דפסחא להוציא רבים ידי
חובתן ולית הלכתא כוותיה:

מתני' *היה עומד בתפלה ונזכר שהוא בעל קרי לא יפסיק
אלא יקצר

ירד לטבול אם יכול לעלות ולהתכסות ולקרות עד שלא
תהא הנץ החמה יעלה ויתכסה ויקרא ואם לאו יתכסה במים
ויקרא

ולא יתכסה לא במים הרעים ולא *במי המשרה עד שיטיל
לתוכן מים

*וכמה ירחיק מהן ומן הצואה ד' אמות:

גמ'   ת"ר  היה עומד בתפלה ונזכר שהוא בעל קרי לא
יפסיק אלא יקצר

היה קורא בתורה ונזכר שהוא בעל קרי אינו מפסיק
ועולה אלא מגמגם וקורא

ר"מ  אומר אין בעל קרי רשאי לקרות בתורה יותר מג'
פסוקים

תניא אידך  היה עומד בתפלה וראה צואה כנגדו מהלך
לפניו עד שיזרקנה לאחוריו ד' אמות

והתניא  לצדדין

ל"ק  הא דאפשר הא דלא אפשר

היה מתפלל ומצא צואה במקומו אמר רבה אע"פ שחטא
תפלתו תפלה

מתקיף  ליה  רבא   והא  °זבח רשעים תועבה

אלא אמר   רבא  הואיל וחטא *אע"פ שהתפלל תפלתו תועבה*:

ת"ר  היה עומד בתפלה ומים שותתין על ברכיו פוסק עד
שיכלו המים וחוזר ומתפלל


:הערות
1Seems to indicate that they did use the name of Hashem when quoting pasukim to support their talmud torah, rather than "Hasem" or "elokkim"
2See Rashi, since the psak is not ike this conclusion, which is at the amoraic level, when in fact we paskin like rav yehudah ben bteira