ברכות דף ח עמוד א

א"ל  רבי יצחק   לרב נחמן

מ"ט  לא אתי מר לבי כנישתא לצלויי

אמר ליה לא יכילנא

א"ל לכנפי למר עשרה וליצלי

אמר ליה טריחא לי מלתא

ולימא  ליה מר לשלוחא דצבורא בעידנא דמצלי צבורא
ליתי ולודעיה למר

א"ל  מאי כולי האי

1א"ל דאמר  ר' יוחנן  משום  ר"ש בן יוחי   מאי  דכתיב
°ואני תפלתי לך ה' עת רצון  אימתי  *עת רצון  בשעה
שהצבור מתפללין.

2 ר' יוסי   ברבי חנינא  אמר מהכא  °כה אמר ה' בעת רצון
עניתיך


3ר  אחא   ברבי חנינא  אמר מהכא  °הן אל כביר ולא ימאס
וכתיב  °פדה בשלום נפשי מקרב לי כי ברבים היו עמדי

4 תניא נמי הכי   רבי נתן  אומר  מנין  שאין הקב"ה מואס
בתפלתן של רבים  שנאמר   הן אל כביר ולא ימאס  וכתיב
פדה בשלום נפשי מקרב לי וגו'  אמר הקב"ה כל העוסק
בתורה ובגמילות חסדים °ומתפלל עם הצבור מעלה אני
עליו כאילו פדאני לי ולבני מבין אומות העולם

5אמר  ר"ל  כל מי שיש לו בית הכנסת בעירו ואינו נכנס
שם להתפלל נקרא שכן רע  שנאמר   °כה אמר ה' על כל שכני
הרעים הנוגעים בנחלה אשר הנחלתי את עמי את ישראל

ולא עוד אלא  שגורם גלות לו ולבניו  שנא'   °הנני נותשם
מעל אדמתם ואת בית יהודה אתוש מתוכם.


אמרו ליה  לר' יוחנן  איכא סבי בבבל תמה ואמר  °למען
ירבו ימיכם וימי בניכם על האדמה
 כתיב, אבל בחוצה
לארץ לא

כיון דאמרי ליה מקדמי ומחשכי לבי כנישתא, אמר:
היינו דאהני להו!
כדאמר  ר' יהושע  בן לוי לבניה קדימו וחשיכו ועיילו
לבי כנישתא כי היכי דתורכו חיי

א"ר   אחא   ברבי חנינא   מאי קרא   °אשרי אדם שומע לי לשקד
על דלתותי יום יום לשמור מזוזת פתחי
 וכתיב בתריה  כי
מוצאי מצא חיים.?

אמר  רב חסדא  לעולם יכנס אדם שני פתחים בבית הכנסת
שני פתחים  סלקא דעתך?!
6 אלא אימא  שיעור שני פתחים ואחר כך יתפלל:

7 °על זאת יתפלל כל חסיד אליך לעת מצא

8אמר  ר' חנינא   לעת מצא  זו אשה  שנא'   °מצא אשה מצא טוב

9*במערבא כי נסיב אינש אתתא אמרי ליה:" הכי מצא או
מוצא, מצא  דכתיב  מצא אשה מצא טוב ויפק רצון מה'
מוצא  דכתיב  °ומוצא אני מר ממות את האשה וגו'"

10 ר' נתן  אומר לעת מצא זו תורה  שנאמר  °כי מוצאי מצא
חיים וגו'

רב נחמן בר יצחק  אמר לעת מצא זו מיתה  שנא'  °למות
תוצאות

תניא נמי הכי  תשע מאות ושלשה מיני מיתה נבראו בעולם
שנאמר  למות תוצאות תוצאות בגימטריא הכי הוו

11קשה שבכלן אסכרא ניחא שבכלן נשיקה

אסכרא דמיא כחיזרא בגבבא דעמרא דלאחורי נשרא  ואיכא
דאמרי
 כפיטורי בפי ושט

נשיקה דמיא כמשחל בניתא מחלבא

ר' יוחנן  אמר לעת מצא זו קבורה

א"ר   חנינא   מאי קרא  °השמחים אלי גיל ישישו כי ימצאו
קבר

12אמר  רבה בר רב שילא  היינו דאמרי אינשי ליבעי אינש
רחמי אפילו עד זיבולא בתרייתא שלמא

מר זוטרא  אמר לעת מצא זה בית הכסא

אמרי במערבא הא  דמר זוטרא  עדיפא מכלהו.

13אמר ליה  רבא   לרפרם  בר פפא לימא לן מר מהני מילי
מעלייתא דאמרת משמיה  דרב חסדא  במילי דבי כנישתא

14אמר ליה הכי אמר  רב חסדא   מאי  דכתי'  °אוהב ה' שערי
ציון מכל משכנות יעקב
 אוהב ה' שערים המצויינים
בהלכה יותר מבתי כנסיות ומבתי מדרשות
והיינו דאמר  ר' חייא  בר אמי משמיה  דעולא  מיום שחרב
בית המקדש אין לו להקב"ה בעולמו אלא ארבע אמות של
הלכה בלבד.
*ואמר  אביי  מריש הוה גריסנא בגו ביתא ומצלינא בבי
כנישתא כיון דשמענא להא דאמר  רבי חייא  בר אמי משמיה
דעולא  מיום שחרב בית המקדש אין לו להקב"ה בעולמו
אלא ארבע אמות של הלכה בלבד לא הוה מצלינא אלא היכא
דגריסנא.
*רבי אמי   ורבי אסי  אף על גב דהוו להו תליסר בי
כנישתא בטבריא לא מצלו אלא ביני עמודי היכא דהוו
גרסי:

ואמר  רבי חייא  בר אמי משמיה  דעולא  גדול הנהנה
מיגיעו יותר מירא שמים
15דאילו גבי ירא שמים כתיב  °אשרי איש ירא את ה'  ואילו
גבי נהנה מיגיעו כתיב °יגיע כפיך כי תאכל אשריך
וטוב לך *אשריך בעולם הזה וטוב לך לעולם הבא ולגבי
ירא שמים וטוב לך לא כתיב ביה:

ואמר  רבי חייא  בר אמי משמיה  דעולא  °לעולם ידור אדם
במקום רבו שכל זמן ששמעי בן גרא קיים לא נשא שלמה
את בת פרעה

והתניא  אל ידור

לא קשיא  הא דכייף ליה הא דלא כייף ליה:

16אמר  רב הונא בר יהודה  אמר  רבי מנחם  אמר  ר' אמי   מאי
דכתי' °ועוזבי ה' יכלו? זה המניח ס"ת ויוצא

17 רבי אבהו  נפיק בין גברא לגברא.

בעי  רב  פפא  °בין פסוקא לפסוקא  מהו

תיקו

רב ששת  מהדר אפיה וגריס

אמר אנן בדידן ואינהו בדידהו:

אמר  רב הונא בר יהודה  אמר  רבי אמי  לעולם ישלים אדם
פרשיותיו עם הצבור שנים מקרא ואחד תרגום ואפילו
*°עטרות ודיבון שכל המשלים פרשיותיו עם הצבור
מאריכין לו ימיו ושנותיו

רב   ביבי  בר אביי סבר לאשלומינהו לפרשייתא *דכולא
שתא במעלי יומא דכפורי

18*תנא ליה  חייא בר רב  מדפתי כתיב  °ועניתם את נפשתיכם
בתשעה לחדש בערב
 וכי בתשעה מתענין והלא בעשרה
מתענין אלא לומר לך כל האוכל ושותה בתשיעי מעלה
עליו הכתוב כאילו מתענה תשיעי ועשירי.

סבר לאקדומינהו

אמר ליה ההוא סבא תנינא: ובלבד שלא יקדים ושלא יאחר
כדאמר להו  רבי  יהושע בן לוי לבניה:
אשלימו פרשיותייכו עם הצבור שנים מקרא ואחד תרגום
*והזהרו בורידין  כרבי יהודה   דתנן   *רבי יהודה  אומר
עד שישחוט את הורידין
והזהרו בזקן ששכח תלמודו מחמת אונסו דאמרינן *לוחות
ושברי לוחות מונחות בארון

אמר להו  רבא  לבניה

19כשאתם חותכין בשר אל תחתכו על גב היד  איכא דאמרי
משום סכנה  ואיכא דאמרי  משום קלקול סעודה

ואל תשבו על מטת ארמית

ואל תעברו אחורי בית הכנסת בשעה שהצבור מתפללין.

*ואל תשבו על מטת ארמית.
20 איכא דאמרי  לא תגנו בלא ק"ש
21 ואיכא דאמרי  דלא תנסבו גיורתא
וא"ד  ארמית ממש ומשום מעשה  *דרב פפא
דרב פפא  אזל לגבי ארמית הוציאה לו מטה אמרה לו":
שב". אמר לה:" איני יושב עד שתגביהי את המטה".
הגביהה את המטה ומצאו שם תינוק מת! מכאן אמרו
חכמים:" אסור לישב על מטת ארמית"

ואל תעברו אחורי בית הכנסת בשעה שהצבור מתפללין

מסייע ליה   לרבי  יהושע בן לוי דאמר  ר' יהושע  בן לוי
*אסור לו לאדם שיעבור אחורי בית הכנסת בשעה שהצבור
מתפללין

אמר  אביי
22 ולא אמרן אלא  דליכא פתחא אחרינא אבל איכא פתחא
אחרינא לית לן בה
ולא אמרן אלא  דליכא בי כנישתא אחרינא אבל איכא בי
כנישתא אחרינא לית לן בה
ולא אמרן אלא  דלא דרי טונא ולא רהיט ולא מנח תפילין
אבל איכא חד מהנך לית לן בה:

תניא אמר  ר"ע  בשלשה דברים אוהב אני את המדיים
כשחותכין את הבשר אין חותכין אלא על גבי השולחן
כשנושקין אין נושקין אלא על גב היד
וכשיועצין אין יועצין אלא בשדה
אמר  רב אדא בר אהבה   מאי קראה  °וישלח יעקב ויקרא
לרחל וללאה השדה אל צאנו:

תניא אמר  רבן גמליאל  בשלשה דברים אוהב אני את
הפרסיים
הן צנועין באכילתן
וצנועין בבית הכסא
23וצנועין בדבר אחר:

24°אני צויתי למקודשי תני  רב יוסף  אלו הפרסיים
המקודשין ומזומנין לגיהנם:

25 רבן גמליאל  אומר וכו': אמר  רב יהודה  אמר  שמואל  הלכה
כר"ג

*תניא  ר"ש בן יוחי  אומר פעמים שאדם קורא ק"ש שתי
פעמים בלילה אחת קודם שיעלה עמוד השחר ואחת לאחר
שיעלה עמוד השחר ויוצא בהן ידי חובתו אחת של יום
ואחת של לילה.

הא גופא קשיא
אמרת פעמים שאדם קורא קרית שמע שתי פעמים  בלילה
אלמא  לאחר שיעלה עמוד השחר ליליא הוא
והדר תני יוצא בהן ידי חובתו אחת של  יום  ואחת של
לילה  אלמא  יממא הוא

לא לעולם ליליא הוא  והא  דקרי ליה יום דאיכא אינשי
דקיימי בההיא שעתא

אמר  רב  אחא בר  חנינא  אמר  רבי  יהושע בן לוי הלכה
כרבי שמעון בן יוחי

איכא דמתני להא   דרב אחא  בר  חנינא  אהא:
דתניא   רבי שמעון בן יוחי  אומר משום  ר' עקיבא  פעמים
שאדם קורא קרית שמע שתי פעמים ביום אחת קודם הנץ
החמה ואחת לאחר הנץ החמה ויוצא בהן ידי חובתו אחת
של יום ואחת של לילה

הא גופא קשיא
אמרת פעמים שאדם קורא ק"ש שתי פעמים ביום  אלמא  קודם
הנץ החמה יממא הוא
והדר תני יוצא בהן ידי חובתו אחת של יום ואחת של
לילה  אלמא  ליליא הוא


:הערות
1תהילם פ"ט:י"ד וַאֲנִי תְפִלָּתִי-לְךָ יְהוָה, עֵת רָצוֹן-- אֱלֹהִים בְּרָב-חַסְדֶּךָ; עֲנֵנִי, בֶּאֱמֶת יִשְׁעֶךָ.
2ישעיהו מ"ט:ח כֹּה אָמַר יְהוָה, בְּעֵת רָצוֹן עֲנִיתִיךָ, וּבְיוֹם יְשׁוּעָה, עֲזַרְתִּיךָ; וְאֶצָּרְךָ, וְאֶתֶּנְךָ לִבְרִית עָם, לְהָקִים אֶרֶץ, לְהַנְחִיל נְחָלוֹת שֹׁמֵמוֹת
3איוב לו:ה הֶן-אֵל כַּבִּיר, וְלֹא יִמְאָס: כַּבִּיר, כֹּחַ לֵב תהלים נה:יט פָּדָה בְשָׁלוֹם נַפְשִׁי, מִקְּרָב-לִי: כִּי-בְרַבִּים, הָיוּ עִמָּדִי
4Bach adds "מה פדה בשלום נפשי" before "אמר הקבה" See Rashi on the drash on the verse
5ירמיהו יב:יד כֹּה אָמַר יְהוָה, עַל-כָּל-שְׁכֵנַי הָרָעִים, הַנֹּגְעִים בַּנַּחֲלָה, אֲשֶׁר-הִנְחַלְתִּי אֶת-עַמִּי אֶת-יִשְׂרָאֵל: הִנְנִי נֹתְשָׁם מֵעַל אַדְמָתָם, וְאֶת-בֵּית יְהוּדָה אֶתּוֹשׁ מִתּוֹכָם. It must be that "נחלה" is being interpreted as a בית כנסת
6The width of two doors. The time it takes to pass?
7תהילים לב:ו עַל-זֹאת, יִתְפַּלֵּל כָּל-חָסִיד אֵלֶיךָ-- לְעֵת מְצֹא
8משלי יח:כב מָצָא אִשָּׁה, מָצָא טוֹב; וַיָּפֶק רָצוֹן, מֵיְהוָה
9קהלת ז:כו וּמוֹצֶא אֲנִי מַר מִמָּוֶת, אֶת-הָאִשָּׁה אֲשֶׁר-הִיא מְצוֹדִים וַחֲרָמִים לִבָּהּ--אֲסוּרִים יָדֶיהָ; טוֹב לִפְנֵי הָאֱלֹהִים, יִמָּלֵט מִמֶּנָּה, וְחוֹטֵא, יִלָּכֶד בָּהּ.
10משלי ח:לה כִּי מֹצְאִי, מצאי (מָצָא) חַיִּים; וַיָּפֶק רָצוֹן, מֵיְהוָה . note the similarity to Mish 18:22
11Askra is Diptheria, Neshika is See Baba Batra 17a and rashi on the painless death
12Until the last dirt is thrown
13Tell us those sermons!
14תהלים פז:ב אֹהֵב יְהוָה, שַׁעֲרֵי צִיּוֹן-- מִכֹּל, מִשְׁכְּנוֹת יַעֲקֹב.
15תהלים 112:1 הַלְלוּ-יָהּ: אַשְׁרֵי-אִישׁ, יָרֵא אֶת-יְהוָה; בְּמִצְו‍ֹתָיו, חָפֵץ מְאֹד תהלים128: 2 אַשְׁרֵי, כָּל-יְרֵא יְהוָה-- הַהֹלֵךְ, בִּדְרָכָיו. ב יְגִיעַ כַּפֶּיךָ, כִּי תֹאכֵל; אַשְׁרֶיךָ, וְטוֹב לָךְ. If one lives off the prodice of his own work (as opposed to off the givings of another!)
16Isa' 1:28 פֹּשְׁעִים וְחַטָּאִים, יַחְדָּו; וְעֹזְבֵי יְהוָה, יִכְלוּ.
17Between Aliyot
18So don't learn the whole day whe you should be eating. See Tosafot for the "Which comes first, day or night" question
19See Rashi: We're worries about grossing out the guests. Since it's not hot, it can't be traif (unless the arterial blood is Yad soledet? Check this)
20Figurative-going to sleep without Shema is LIKE sleeping in an Aramit bed
21Rava was a Cohen, and this is an instruction to his kids. By why does it seem to be just advice. I'd rather not think that this has to do with ANYONE marying converts
22Days when not everyone was afraid of Marit Ayin, but when people were dan l'kaf zchut
23Sex
24Yishayahu 13 א מַשָּׂא, בָּבֶל--אֲשֶׁר חָזָה, יְשַׁעְיָהוּ בֶּן-אָמוֹץ. ב עַל הַר-נִשְׁפֶּה שְׂאוּ-נֵס, הָרִימוּ קוֹל לָהֶם; הָנִיפוּ יָד, וְיָבֹאוּ פִּתְחֵי נְדִיבִים. ג אֲנִי צִוֵּיתִי, לִמְקֻדָּשָׁי; גַּם קָרָאתִי גִבּוֹרַי לְאַפִּי, עַלִּיזֵי גַּאֲוָתִי. ד קוֹל הָמוֹן בֶּהָרִים, דְּמוּת עַם-רָב; קוֹל שְׁאוֹן מַמְלְכוֹת גּוֹיִם, נֶאֱסָפִים--יְהוָה צְבָאוֹת, מְפַקֵּד צְבָא מִלְחָמָה. ה בָּאִים מֵאֶרֶץ מֶרְחָק, מִקְצֵה הַשָּׁמָיִם; יְהוָה וּכְלֵי זַעְמוֹ, לְחַבֵּל כָּל-הָאָרֶץ.
25Back to the mishna מאימתיי קורין את שמע בערבין: משעה שהכוהנים נכנסין לאכול בתרומתן, עד סוף האשמורת הראשונה, דברי רבי אליעזר. וחכמים אומרין, עד חצות. רבן גמליאל אומר, עד שיעלה עמוד השחר.