The Virtual Teacher's College at Gush Etzion allows teachers access to the catalogue of the pedagogic library of Michlelet Herzog.  As documents are requested, the information is scanned and made available on the College's web site.  The documents that I know  are available have been listed here.  If you know of other available documents, please contact me with the link at the College, e.g. http://www.vbm-torah.org/vtc/0056236.html.

Subject Topic Author
תישארב תישארב רפס תארוהל רגצמ םייח ברה
תישארב היתואצותו תובאה תולדתשה רואמ באז
תישארב המרעב ארקמה תמחלמ טררא ןסינ
תישארב לארשי ץראו תובאה ראיורב יכדרמ ברה
םהרבא : תישארב קי'ציבולוס ברה לש ותוגהב קחצי תדיקע יחרי ןרהא
םהרבא : תישארב םיכלמה תמחלמ ןויסנ רנורב .ז
םהרבא : תישארב םלש ךלמ קדצ-יכלמו םרבא שיבגלא דזד
םהרבא : תישארב תישארבב די קרפ הילצרה / לאיכלמ הבהז
םהרבא : תישארב VAYERA Rav Ezra Bick
םהרבא : תישארב קחצי תא דילוה םהרבא

ןמסורג ןתנוי בר

עקדה : תישארב הדיקעה: רסומ תמועל הווצמ

ביבש הדוהי ברה

עקדה : תישארב קחרמ םוקמה תא אריו

ןמסורג ןתנוי

עקדה : תישארב העקדה

הרב עדין שטיינזלץ

קחצי : תישארב קחצי תוישרפ

ןונ-ןב לאוי

בקעי : תישארב וניבא בקעי לש ותומדל רפורט יכדרמ
בקעי : תישארב "תוחנמ םילמ"ב ליגרת :םינפ לא םינפ בולוקוס השמ
בקעי : תישארב "ינפ אשי ילוא ...החנמב וינפ הרפכא" ינמחנ עשילא
בקעי : תישארב "בקעי דוע ךמש ארקי אל" א"ת/ שירפ סומע
בקעי : תישארב הוולשב בשיל בקעי שקיב ותבס םייח
וינבו בקעי : תישארב הנלוכ ויה ילע רגניזלש ןנח
וינבו בקעי : תישארב הליש אבי יכ דע ל"צז ןמפוה יבצ דוד ברה
וינבו בקעי : תישארב הרותב לארשי יטבש לש םרדס ןמזורג ריאמ ברה
וינבו בקעי : תישארב לארשי יטבש לש םדועי: ילתפנ לש וילותפנ יבוקעי יפר
וינ בו בקעי : תישארב המירצמ םיאבה לארשי ינב תומש הלאו
27-8 ,ו"מ תישארב תארוהל תיטקדיד העצה
טררא ןסינ
םירצמ :תומש םירצמ תוכמבש תיכוניחה הרטמה יקסבוקירטס הירא ר"ד
 םירצמ :תומש םירצמ תוכמ יסינ
 םירצמ : תומש תוכמה רשע הנכה תדובע
 םירצמ : תומש תורוכב תכמ ןירוח-ןב םולש
 םירצמ : תומש םירצמ תוכמ לש ןתרטמ ןמזורג ריאמ ר"ד ברה
 םירצמ : תומש (ח"ע םיליהת רואל) םירצמ תוכמ תשרפב םינויע חמשי השמ
 םירצמ : תומש תורבידה תרשעל תורוקמ דעימע
 םירצמ : תומש תורבדה תרשע לש דחוימה םדמעמ שירפ סומע ר"ד
 ןכשמ :תומש ינשה "דעומ להא" ןהכה לאומש
רבדמב םיאשונ תמישר- רבדמב רפס הכרדהה תווצו יאני ימר
רבדמב תודיסחהו רסומה תבשחמב: רבדמב רפסב תויגוס גייפ הנינפ
רבדמב ירמ ינבל תואל תרמשמכ ןרהא הטמ ץק ךורב
רבדמב רבדמב רפס ףוסב תוישרפה רדס ביבש הדוהי
רבדמב ז"כ-'ח םיקרפ:רבדמב רפסל תוחנמ תולאש א"משת גוצרה תללכמ
רבדמב ומצע ינפב בושח רפס - "ןוראה עוסנב יהיו" ינליא ישי 'ר
רבדמב רבדמב רפסב ןכותו רדס ןהכה היבא
רבדמב רבדמב רפס לש והנבמ ץיבוביל המחנ 'פורפ
רבדמב רבדמב רפסב םיכרד תשרפ - תקוח תשרפ טמס ןנחלא ברה
רבדמב י-א םיקרפ - 'א קלח:הנבמו הקולח לש תולאש ןוסנזור לארשי ר"ד
רבדמב  תונולתו תועסמ-ב קלח : הנבמו הקולח לש 'לאש ןוסנזור לארשי ר"ד
רבדמב  ('ד קרפ רבדמב) ?וז השרפ הדרפנ המל יתרפא 'א בקעי 'פורפ
רבדמב הנחמב םיאבנתמ דדימו דדלא גוצרה תללכמ
רבדמב דדימו דדלא ,םינקזה םיעבש ןומיר יבצ ףסוי
רבדמב תישוכה השאה יול יבא ר"ד
רבדמב (ד"י-ג"י םיקרפ רבדמב) םילגרמה אטח רנורב באז
רבדמב "קלב" תשרפל הרזח תולאש
רבדמב הליחת הבשחמב השעמ ףוס - ןותאה תשרפ טמס ןנחלא ברה 
רבדמב םעלב ותוא הנע המו קלב ץעי המ ותבס יכדרמ ברה
רבדמב םייולה תדיקפ ןמסורג ןתנוי
רבדמב רבדמב םידקפמה טמס ןנחלא ברה תאמ
רבדמב ןרהאו השמ אטח טמס ןנחלא ברה תאמ
רבדמב תקוח עובשה תשרפל -הנתמ רבדממו ותבס םייח
רבדמב יעסמ-תוטמ תשרפ ןמסורג ןתנוי
רבדמב ןבואר ינבלו דג ינבל השמ ירבד טמס ןנחלא ברה 
רבדמב רבדמבב המוקמו ףסוי ינבמ תובאה ישאר תשרפ ביבר הקבר
רבדמב רבדמב רפס לש וניינעלו והנבמל
רבדמב המחלמה שיא רטכש ילא
רבדמב ןרהא עוג יכ הדעה לכ ואריו ץנימ דוד
רבדמב יללכ הנבמ Poster
םיטפוש המחלמו רסומב קרפ - ארג ןב דוהא ןזור לארשי
םיטפוש התכירעו התמגמ :ארג ןב דוהא תשרפ (ץיבוקשרה) רוצילא.י
םיטפוש רוצח תשרפל רוצילא הדוהי
םיטפוש הרובד תרישב ןויע ןצינ ףסוי
םיטפוש ו ט ו ש פ כ ארסיסב קרבו הרובד תמחלמ רופיס דעלג םייח
םיטפוש ילתפנ לש וילותפנ יבוקעי יפר
םיטפוש הרובד תרישו ארסיסב המחלמה רופס הגנ הקבר
םיטפוש ל"זח תורפסב הרובד  יתימא יש לאומש ברה
םיטפוש הרובד תרישב ןויע ןצינ ףסוי
םיטפוש לעי השעמ ךבילרק רדנסכלא ר"ד ברה
ןועדג: םיטפוש ךולמל ןועדג בוריסו 'לארשי שיא' תימא הריאי
ןועדג: םיטפוש (אכ קוספ 'ח קרפ -וט קוספ 'ז קרפ םיטפוש) ןועדג תמחלמ ןמכייר הנוי
ךלמיבא :םיטפוש ךלמיבא תשרפ
ךלמיבא :םיטפוש לארשי לע ךלמיבא רשיו רלה יור
ךלמיבא :םיטפוש ךלמיבא לש ותדיריו ותיילע ןלסא השמ
חתפי:םיטפוש ב"י-'י םיקרפ :חתפי תשרפ רשיפ החמש 'רד
חתפי :םיטפוש חתפי רופיסל המדקה ןוסנזור לארשי ר"ד
חתפי :םיטפוש הפצמב 'ה ינפל ןהכה לאומש
חתפי :םיטפוש חתפי לש ותומדל יתימא לאומש ברה
חתפי :םיטפוש ורודב לאומשו ורודב חתפי רוצילא הדוהי 'פורפ
םיטפוש ידבר-וד גיהנמ - זנק ןב לאינתע ןזור לארשי
ןושמש: םיטפוש ןושמש תדיח ילאומש םייח
ןושמש: םיטפוש 'ותשא ירחא חונמ ךליו' ןומיס לאירוא
ןושמש: םיטפוש ןושמש השעמ רקוט ילתפנ
ןושמש: םיטפוש ןושמש לש ותירחא ןהכ יל-לט
ןושמש: םיטפוש ןושמש תשרפ רשיפ החמש ר"ד
ןושמש:םיטפוש חונמ ןב ןושמש לש ותדלומ ץרא לא ךילרא 'ח באז
םיטפוש העבגב שגליפ תשרפב םינויע רנדלוג לטיבא
םיטפוש העבגב שגליפ השעמו םודס השעמ ןיב ןהכה היבא ברה
םיטפוש הפוקת לש למסכ - העבגב שגליפ ןייטיוג םחנמ והילא ברה
םיטפוש העבגב שגליפ ןגמ-רב .מ
םיטפוש (ארקמב יתכלהה הדמעמ) שגליפה לאירא בקעי
םיטפוש .לארשי ינב תקעצל 'ה תבוגת ןדמ בקעי ברה
םיטפוש םיטפוש רפסב רזוח ןויעלו הייחנהל תולאש טקל גוצרה בקעי תללכמ
םיטפוש םיטפוש עשוהי םירפסב החנמ הדובע גוצרה בקעי תללכמ
םיטפוש םיטפוש רפס ךילע ןרדה רשיפ החמש ר"ד
דזד & לואש :לאומש חישמה תוכלמו היטרקומיד רהה ןמ המלש ברה
דזד :לאומש לואש תומ ירחא הכולמה גוליפ - דמולל ךירדמ .גוצרה בקעי ןוכמ
דזד :לאומש יקלמעה רענה לש ורופיס  ץיבוקשומ צ"י ר"ד
דזד :לאומש דוד תגהנהב ךלמה תויוכמסב שומישה ןוסבוקעי תרפא
דזד :לאומש םילשורי תוביבסב םיתשלפה דגנ דוד תוברק לאיסרג השמ
דזד :לאומש  ('זכ-די 'א ב"ש ) דוד תניק זפ תור
דזד :לאומש (ב לאומש) התלודגב דוד תוכלמ ןדמ בקעי ברה
דזד :לאומש םולשבא דרמ רופיסב "...םולשבא חרביו"ל תופסונ טמס ןנחלא
דזד :לאומש "...חרב םולשבאו ...חרב םולשבאו ...םולשבא חרביו טמס ןנחלא
דזד :לאומש םיחסיפהו םירוויעה ביטומ ןוגרו לאומש
דזד :לאומש יעמשו דוד תושיגפ רהצ לעי
עבש-תבו דוד :לאומש עבש-תבו דוד השעמ ביבר הקבר
עבש-תבו דוד :לאומש ונרוד לש תירסומה הכובמהו עבש תבו דוד תשרפ רוצילא הדוהי
עבש-תבו דוד :לאומש עבש-תב תליגמ ןדמ בקעי
עבש-תבו דוד :לאומש עבש-תב םע ואטחו דוד תשרפ ביתנ דוד
םיכלמ Topic Author
המולש : םיכלמ   (ל"זח לש םרואל) היורצ ןב באוי לש ותומד ןייטיוג םחנמ והילא
המולש : םיכלמ  ?קדצ טפשמ - באוי לש ותגירה (טכ ,ב א"למ) 'וב עגפ ךל'
ל"זח ישרדמבו ארקמב בלושמ ןויע
ירס דוד
המולש : םיכלמ באוי אבצה רש לש ולרוגו רנבאו דוד תירב והירבג י"מ םייח
המולש : םיכלמ המלש טפשמ גרבנזיו הדוהי םירפא ר"ד ברה
המולש : םיכלמ *('ג ,א"כלמ) המלש תוכלמל המדקהה ילזרב באוי
המולש : םיכלמ אבש תכלמ השעמ עדיבא הדוהי
המולש : םיכלמ אבש תכלמ רחאל םידוהיה דמעמ ןומידרו יבא
המולש : םיכלמ  (םילוגד םיטילש ינש) אבש תכלמ יקסבוקילו לאונמע
המולש : םיכלמ ג"פה השיגפב ך"נתב ןויעה גוחב ורמאנש םירבד המלש שדקמ
המולש : םיכלמ

ןונבלה רעי תיב

ינבוארה הגנ
המולש : םיכלמ (אי קוספ ,'ט קרפ ,'א םיכלמ) לילגה ץראב ריע םירשע םריחל המלש ךלמה ןתי זא לאירא המחנ
המולש : םיכלמ תיתמכחה ותריציו המלש לש האובב - ףסוי םיקילא םיסנ
המולש : םיכלמ (א םיכלמ) התלודגב המלש תוכלמ ך"נתב הכרדה זכרמ: גוצרה תללכמ
המולש : םיכלמ םיקרפ :המלש תוכלמ (הקיפרג)
המולש : םיכלמ ב"ע קרפ ףסוי-רב .ח
םעבריו םעבחר : םיכלמ םעברי יאטח דנרב ריאמ
םעבריו םעבחר : םיכלמ םעבריו םעבחר  (ביבא-לת תטיסרבינוא) ןיביי לאומש
םעבריו םעבחר : םיכלמ םעברי לש ותליפנו ותיילע ךילרא באז 'ר
םעבריו םעבחר : םיכלמ םעברי דרמ סיסע והילא
םעבריו םעבחר : םיכלמ הישרושו לארשיב הכלממה תוגלפתה דידי והילא ברה
םעבריו םעבחר : םיכלמ 33-25 'ו ,א םיכלמ - טבנ ןב םעברי לש וינוקית ביני סיריא
םעבריו םעבחר : םיכלמ (ב"י-א"י ,'א םיכלמ) התיכב התארוה ךרדו הכלממה גוליפ תשרפ גרבניו יבצ ר"ד
והילא : םיכלמ הלואג ירשבמ ינש ביבש הדוהי ברה
והילא : םיכלמ תואנקל ארקמה סחי רפורט .מ
והילא : םיכלמ חישמהו והילא יקסבוקילימ םייח
והילא : םיכלמ

ימיב םיאיבנה-ינב-תעונת לש התעיקשו התיילע
עשילאו והילא

לטרב הירא
והילא : םיכלמ ט"י קרפ ,'א םיכלמב םינויע : ברוח רהב והילא טמס ןנחלא
באחא : םיכלמ באחא לש ותומ רופיסב הריחבו הרזג ותבס יכדרמ
 והילא & באחא : םיכלמ טפשמה המש עשרה םוקמב ןייטשנרוב הירא
השילא : םיכלמ סנה לש ונחבמו תימנושה השיאה לאירא לאגי
השילא : םיכלמ ימיב םיאיבנה-ינב-תעונת לש התעיקשו התיילע
עשילאו והילא
לטרב הירא
השילא : םיכלמ איבנה עשילא לע םירופיסה והירבג י"מח
השילא : םיכלמ ורשפו תימנושה השיאהו עשילא לע רופיסה - 'לופכה קוביחה' טמס ןנחלא
השילא : םיכלמ עשילאל והילא ןיב ןושארה שגפמה טמס ןנחלא
והישאי:םיכלמ

'ה תיבב יתאצמ הרותה רפס

בילטוג רואיל
היעשי Topic Author
היעשי עשימ תבותכו באומ אשמ רוצילא הדוהי
היעשי   העינכל ארוקה םואנ ץיבובייל המחנ 'פורפ
היעשי ידידיל אנ הרישא
היעשי ונורתפו םרכה לשמ תארוהל העצה ךילרא ךורב ר"ד ברה
היעשי "בושי ראש" סייו ריאמ 'פורפ
היעשי ינשה היעשי ןוזחב םילשורי ןנח-ןב הרש
היעשי 20-18 א היעשי לש תועמשמהו הנבמה ןוגרו לאומש
היעשי (ז-א ,ה והיעשי) "ידידיל אנ הרישא" ירהנ לאיחי ר"ד
היעשי ב"י-'א והיעשיב הדובע גוצרה תללכמ
היעשי והיעשי רפסב תומש שרדמ אריפש המלש דוד ברה
היעשי תורצבה לע םכח חנ ר"ד
היעשי והיעשי רפסב יגולונורכ רדס
היעשי והיעשי רפסב הדובע גוצרה בקעי תללכמ
היעשי חישמ והיקזח תושעל ה"בקה שקב ביבר הקבר
היעשי היזוע ימיב שערה טהר ינד
היעשי םעברי והיזע דע טפשוהי באחאמ /דמלנה לש יקלח םוכס גוצרה תללכמ
קוקבח איבנה קוקבח הזח רשא אשמה לע דוד ןב לאומש
הירכז הירכז רפסבש תונומתה עבש יחמק .ד
Ketuvim Topic Author
הכיא הכיא תליגמל עקרה ביבר הקבר
הכיא הכיא תליגמ ןור הדוהי ; רדה ףסוי
הכיא  (הכיא תליגמב םינויע)  "ןויצ תב ךנווע םת" ןהכה לאומש
הכיא הכיא תליגמב שדקמה תיב ןברוח ץישפיל היפוצ
םיליהת Teaching Tehillim to Jewish Adolescents Michael Myers
םיליהת 'א קרפ םיליהתב ןויע ליחיבא .א
םיליהת "שיאה ירשא" רומזמב הרותה לש הכרד
(םיליהת רפסל הרותה ןיב סחיה תרהבהל)
םילשורי / סיו ריאמ ר"ד
םיליהת םילהתב 'א רומזמ תמגמ ןופיסוי .א
םיליהת ל רומזמב ןויעל תורוקמ  
םיליהת ב"ע קרפ ףסוי-רב .ח
םיליהת ת ו ר ו ק מ ף ד - ב ו י א גוצרה תללכמ
םיליהת ו"ט קרפ ףסוי רב .ח
םיליהת הבושת יכרד:ונבר השמ תובקעב ךלמה דוד ןיול תיריא
םיליהת םילהת רפסל תישארב רפסמ קדציכלמ לש וכרד רוצילא הדוהי
םיליהת  ד"כ רומזמו לאומש רפס :'ד רהב הלעי ימ תרופ ןנח ברה
בויא בויא ישוריפב םינשי םג םישדח םכח סומע
בויא בויא רפסב הדובע סניפ רפכ - "אנפלוא
בויא תורוקמ ףד - בויא גוצרה תללכמ
בויא בויא רפסב לומגה תרות לש היתונורקע תרפה זפ תור
בויא בויא רפס לש ודוס לצנבנ היעשי
בויא בויא רפסל תור תליגמ ןיב - "הנבי דסח םלוע" קזב ןונמא
בויא םשה תועמשמל - בויא ביבש הדוהי
בויא יקח וילע רבשאו ןוסנזור לארשי
בויא בויא רפסב 'הללק'ו 'הכרב' ןמרב ךורב
בויא תיארקמה המכחה תורפסב תוומה ןויער ןמציוו לאינד
םירישה ריש תורו םירישה ריש גרבנירג יבררמ ברה
םירישה ריש םיטויפה ןיב הנשוש ןמרמיצ אביקע
םירישה ריש םכח 'ע לש ושורפו םירישה ריש תויעבמ רפורט יכדרמ
םירישה ריש םירישה ריש תמדקה הבתכנ ימ יפלכ ץנג השמ ברה
םירישה ריש םירישה רישל ל"צז ברה תמדקה גרבסד ירוא
םירישה ריש םירישה ריש
םירישה ריש התארוה ךרד - םירישה רישל ברה תמדקה ימענת הירכז ברה
קהלת להבנתו ולמודו של ספר קהלת עמוס סופר
קהלת תורת הגמול בספר קהלת לאור ספר תהילים הר' יוני גרוסמן
Subject Topic Author
הנומא ותנומא לארשי לע ןמביל יבצ ברה
הנומא הנומא ךותמ ך"נת ליחיבא והילא
הנומא תולדתשה ןיבו 'הב ןוחטיב ןיב סחיה תלאשל דידי והילא ברה
הנומא םיקולאה תואיצמ לע תובשחמ ןיביי עשוהי ר"ד
הנומא םידימלת תולאש םע תודדומתה יכרד רצלז יבצ ברה
הנומא 'הב הנומאהו המשנה לע בולשימ דוד ר"ד ברה
הנומא היחי ותנומאב קידצו רשיפ בקעי ברה
הנומא טפשמו קוח הנומאו תמא ןמיונ עשוהי ברה
Subject Topic Author
הכונח הכונחה גח לש ונכותב הנפמה רפורט יכדרמ
הכונח הזה ןמזב םהה םימיב יזינג יבוק
הכונח םיאנומשחה לש חורה תמחלמ םיובנסינ קחצי
הכונח Chanuka According to the Maharal Harav Yehuda Amital
הכונח א הקסיפ אנהכ ברד אתקיספב ןויע ביבש הדוהי ברה
םירופ קלמעו ןמה - םירופה גח יאזיפשוא הרובד
םירופ םירופ - הדובע-יפד
םירופ החמש לש תיסוכ :םינמזה לגעמב
םירופ הזחמ ,דומיל ,תוליעפ םירופה ימי רגרבדלוג בד ר"ד
םירופ (האירבל 3228 תנשב) *םירופ סנ לאיכלמ רדנסכלא
םירופ הכונח סנו םירופ סנ ןיב האוושה ןרטש ףסוי
םירופ םירופ תוכלה תארוהב תושגדה א"ת ,ברנש .א
םירופ המואה תודחאו םירופ ,רוכז תבש ל"צז יולה דוד םייח ברה